Obecné podmínky Nadačního fondu Barvy podzimu

Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku (dále jen "Nadační fond")

1.     Základní ustanovení
1.1.  Nadační fond Barvy podzimu, registrovaná pod názvem Nadační fond Barvy podzimu, se sídlem Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 07852223 poskytuje nadační příspěvky vždy v souladu s posláním a účelem nadačního fondu, jak je uvedeno ve statutu Nadačního fondu. Nadační fond si klade za cíl podpořit sociálně znevýhodněné občany, zejména seniory, v tvůrčí činnosti a kulturním vyžití.

1.2.  Nadační příspěvky se přiznávají výhradně na základě výběru ze žádostí žadatelů.

1.3.  Tato pravidla se nevztahují na případy, kdy Správní rada nadačního fondu rozhodne o poskytnutí nadačního příspěvku jednomyslně.

2.     Žádost o nadační příspěvek
2.1.  Nadační příspěvek je přidělován žadateli na základě řádně vyplněného tiskopisu „Formulář žádosti o nadační příspěvek“ (dále jen „žádost“). Nedílnou součástí žádosti jsou i povinné přílohy.

2.2.  Tiskopis žádosti lze získat na internetových stránkách www.nfbarvypodzimu.cz. 

2.3.  Nadační fond přijímá žádosti celoročně.

2.4.  Žádosti, které budou splňovat formální a věcné požadavky, budou postoupeny k dalšímu hodnocení.

2.5.  Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající poslání a cílům nadačního fondu budou z hodnocení vyřazeny.

2.6.  Pokud nadační fond uzná za vhodné, má právo vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žadatele či žádosti o nadační příspěvek.

2.7.  Nadační fond vede evidenci žádostí o nadační příspěvek a agendu spojenou s hodnocením a rozhodnutím.

3.     Schvalování nadačních příspěvků
3.1.  Nadační fond předloží všechny nevyřazené žádosti k posouzení Správní radě nadačního fondu.

3.2.  O udělení nadačních příspěvků rozhoduje Správní rada nadačního fondu.

3.3.  Rozhodnutí Správní rady nadačního fondu je konečné a nelze se proti němu odvolat.

3.4.  Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadační fond je oprávněn jednotlivé nebo i všechny žádosti odmítnout a není povinen žadateli toto odmítnutí zdůvodňovat.

3.5.  Žadatelé budou písemně informováni o rozhodnutí Správní rady nadačního fondu týkající se jejich žádostí.

3.6.  Žadatele, jehož žádost nebyla schválena, informuje nadační fond písemně nejpozději do 60 kalendářních dnů po vyřazení a zamítnutí žádosti Správní radou nadačního fondu.

3.7.  Podklady poskytnuté spolu s žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku se žadatelům nevracejí.

3.8.  Na příspěvek není právní nárok.

4.     Pravidla nakládání s nadačním příspěvkem
4.1.  Poskytnutý nadační příspěvek musí být použit výhradně na realizaci záměru, který byl obsahem žádosti a realizovaný v uvedeném termínu.

4.2.  Poskytnutý nadační příspěvek musí být použit v souladu a dle pravidel obsažených v platných právních předpisech, listině nadačního fondu, statutu nadačního fondu, v těchto pravidlech a ve smlouvě o nadačním příspěvku uzavřené mezi žadatelem a nadačním fondem.

4.3.  Pokud je s poskytnutým nadačním příspěvkem nakládáno jinak, než v bodech 4.1 a 4.2, je příjemce povinen příspěvek vrátit celý poskytnutý nadační příspěvek, pokud nebude použit v souladu s těmito pravidly, pokud žadatel odmítne nebo neumožní kontrolu využití nadačního příspěvku nebo pokud nedoloží použití příspěvku ve stanovených termínech, případně v jiných případech stanovených ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.

4.4.  Pokud nastanou podmínky pro vrácení části nebo celého nadačního příspěvku, je žadatel povinen toto oznámit nadačnímu fondu neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví.

4.5.  Lhůta pro vrácení části nebo celého nadačního příspěvku činí 30 dnů ode dne, kdy nadační fond žadatele k tomuto úkonu písemně vyzve, nestanoví-li výzva jinou lhůtu.

5.     Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
5.1.  Nadační fond uzavírá s příjemcem nadačního příspěvku smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

5.2.  Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku je navržena nadačním fondem a obsahuje zejména:

• výši přiděleného příspěvku

• účel, na který byl příspěvek přidělen

• způsob čerpání nadačního příspěvku

• termín, do kterého je příjemce nadačního příspěvku povinen doložit využití finančních prostředků

5.3.  Žadatel návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku podepíše ve lhůtě stanovené nadačním fondem. Pokud tak neučiní, pozbývá rozhodnutí o přidělené nadačního příspěvku platnosti a nadační fond může použít příspěvek jiným způsobem.

6.     Závěrečná ustanovení
6.1.  Nadační fond nehradí žadatelům a osobám s nimi spojenými žádné náklady a výdaje související s žádostí o nadační příspěvek.

6.2. Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení nadačního fondu.

6.3. Pravidla obsažená v těchto pravidlech či jakémkoli jiném dokumentu souvisejícím s žádostí o nadační příspěvek nepředstavují závazek nadačního fondu vůči žadatelům ani jakékoli jiné osobě podle zmíněných pravidel postupovat.

6.4. Nadační fond má právo na rozhodnutí o nepřidělení žádného nadačního příspěvku.

6.5. Na přiznání nadačního příspěvku není právní nárok, právní nárok může vzniknout nejdříve až uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a splněním podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku sjednaných v dané smlouvě.

6.6. Nadační fond Barvy podzimu si vyhrazuje právo pravidla v průběhu roku upravovat.